projekty

Projekt: Ochrana a popularizace našich motýlů

Finanční podpora: Státní fond životního prostředí (2018-2021), projekt č. 00101862

Projekt si klade za cíl systémovými kroky přispět k ochraně dříve běžných typů biotopů a organismů s využitím modelové skupiny organismů – denních motýlů. Důležitým cílem je oslovení a zapojení široké veřejnosti i vlastníků a správců pozemků do praktické ochrany. Praktická ochrana pak spočívá ve vytváření sítě „Motýlích rezervací“ ve volné nechráněné krajině a péče o ni za pomoci obcí a místních spolků. Popularizace problémů pak nese těžiště v provozování Motýlária ve Voticích, vzdělávání s akcentem na kontakt se skutečnou přírodou, vydávání propagačních materiálů a spolupráci s médii. Hlavní problémy a výzvy v ochraně přírody, které ohrožují současnou biodiverzitu v krajině ČR a projekt si klade za cíl na ně specificky poukázat jsou intenzivní zemědělství a lesnictví, eutrofizace, zarůstání a zalesňování krajiny (především stepí a mokřadů), odvodňování vlhkých a mokřadních luk, absence mírnějších a alternativních způsobů hospodaření – extenzivní pastvy, mozaikovitého kosení travních porostů, a dále absence přirozených a polopřirozených disturbancí zajišťujících rané fáze sukcese, a to jak v nelesních, tak v lesních biotopech.